BATI NAZARINDA ABDÜLHAMİD SADECE KIZIL SULTAN DEĞİLDİ!

Batı Nazarında Abdülhamid Sadece Kızıl Sultan Değildi!

Geçen asırda Sultan Abdülhamid’e söylenmedik söz, yapılmamış hakaret, atfedilmemiş sıfat, isnat olunmamış ad kalmamıştı.

Söylendiğine göre Abdülhamid deliydi, bazen yarı deli ve bazen de zır deliydi. O, zalimin ta kendisiydi. Eli ve kılıcı kanlı biriydi. Her daim halüsinasyonlar görmekte, kendi kendisine konuşmakta, ölümden ödü kopmakta, suikasta uğrama endişesi duymaktaydı. O son derece korkak ve ödlek ve bir o kadar da manyaktı. İdare nedir bilmez, insaf nedir tanımaz, aman desen anlamaz ve kimseye eman vermezdi. İşlediği zulümler nedeniyle birçok isim gibi o da tarihteki kötü yerini almıştı.

Abdülhamid’i bu tarzda nitelemeler daha 1878’den itibaren başlamış, ama hiçbir surette sonlanmamıştı. Aldığı her nefes, attığı her adım, dokunduğu her bir şey kendisini yermek, kötülemek ve rencide etmek için fırsat bilinip vesile kılınmıştı. Tahttan indirildikten ve hatta öldükten sonra dahi Batı’da adı hep lanetlenerek anılmıştı.

Batı, çünkü ondan hiç hazzetmemişti. Onun muhafazakâr düşünceyi iktidar kılması, İslamcılık politikası izlemesi, hilafet siyaseti gütmesi, milli ve yerli kalması, Batı medeniyetine iltifat etmemesi, Batı’nın emrine girmemesi, Mithat Paşa gibilerini iktidardan uzaklaştırması ve hatta Batı’yı memleketin sokak köpeklerine/itlerinin işine bile karıştırmaması Batı’nın kendisinden nefret etmesi için yetmiş ve de artmıştı. Ancak söz konusu nefret o kadar derin, o kadar köklü, o kadar menfiydi ki ateşi azalmışsa da bugüne kadar bir türlü sönüp küllenmemişti.

İşin garip olanı ise bizdeki bir kısım isimler ve kesimler de Batı’nın yaktığı ateşe hep odun taşımıştı. Hepsi, bindikleri dalı kesercesine Batı mukallidi bir hal sergilemişlerdi.

Batı, Abdülhamid için neler demişti, ona hangi sıfatı, hangi adları atfederek onun şahsında âlem-i İslam’ı nasıl lanetlemişti işte kendi neşriyatlarında yer alanlarının kısa bir listesi:

 1. a crafty intriguer = kurnaz entrikacı
 2. a degenerate of the higher order = yüksek düzenin yozlaşmışı
 3. a despotic monarc = despotik monark
 4. a disciple of machiavelli = machiavelli’nin öğrencisi
 5. a man haunted by fear = korku takıntılı biri
 6. a man of paradoxes and contradictions = paradoksların ve çelişkilerin adamı
 7. a nervous wreck = asabi enkaz
 8. a poltroon afraid of his own shadow = kendi gölgesinden korkan ödlek
 9. a ruler whose political nature was absorbed in vice = siyasi doğası kötüye kullanılan hükümdar
 10. a sanguinary despot = kanlı despot
 11. a terror-stricken monomaniac = dehşete kapılmış saplantı hastası
 12. absolute despot = mutlak müstebit
 13. absolute ruler = mutlak hükümdar
 14. any number of other sins = bir dizi günahın sahibi
 15. apostle of absolutism = mutlakiyet havarisi
 16. arch assassin = baş suikastçı
 17. astute barbarian = kurnaz barbar
 18. autocrat = otokrat, diktatör
 19. avaricious = açgözlü
 20. bad boy of europe = avrupa’nın kötü çocuğu
 21. batcher of yildiz kiosk = yıldız köşkü kasabı
 22. blood-battened = kan emici
 23. blood-battened old spider of yildiz = yıldız’ın kan emici yaşlı örümceği
 24. bloodthristy sultans = kana susamış sultanlar
 25. bloody despot = kanlı müstebit
 26. bloody-minded = kan zihniyetli
 27. borgia = borgia
 28. bottomless fraud = dipsiz hilekâr
 29. butcher of constantinople = istanbul kasabı
 30. butchery = kasap
 31. capable of the most wicked acts of cruelty = en kötü zulüm eylemlerine muktedir
 32. catherine de medici = catherine de medici
 33. corrupt = kokuşmuş
 34. coward = ödlek
 35. craven = namert
 36. crimson handed ruler = kızıl elli hükümdar
 37. crimson treachery = kıpkızıl kalleş
 38. cruel = zalim
 39. cruel and crafty despot = gaddar ve düzenbaz despot
 40. cruel and relentless = gaddar ve merhametsiz
 41. cunning = kurnaz
 42. dastardly tyrant = alçak zorba
 43. decadent = yıkık
 44. deceitful = düzenbaz
 45. despicable character = aşağılık karakter
 46. despot = müstebit
 47. domineering = otoriter
 48. drank to the full = sarhoş
 49. eastern absolutist = doğulu mutlakıyetçi
 50. eccentric = eksantrik
 51. enlightened turkish despot = münevver türk despotu
 52. evasive = baştan savıcı
 53. evil memory = kötü hafıza
 54. extravagant = müsrif
 55. falseness = sahtelik
 56. fickle = dönek
 57. gloomy = kasvetli
 58. grasp of a tyrant = tiranın pençesi
 59. great assassin = büyük suikastçı
 60. grosseset betrayal = büyük ihanet
 61. herod of the nineteenth century = ondokuzuncu asrın hirodes’i
 62. horrible despot = korkunç despot
 63. human monster = insan canavarı
 64. ignoramus = kara cahil
 65. ignorant = cahil
 66. immeasureable lying = nihayetsiz yalan
 67. impossible turk = imkânsız türk
 68. infinitely cunning = tilki
 69. inhuman monster = insanlık dışı canavar
 70. insane = deli, çılgın
 71. insolent = küstah
 72. irresponsible despot = sorumsuz despot
 73. last of the autocratic sultans of turkey = türkiye’nin otokratik sultanlarının sonuncusu
 74. liar = yalancı
 75. mad despot = çılgın despot
 76. man of chance possibilities = varsayımsal olasılıkların adamı
 77. massacrer = katliamcı
 78. mean = adi, aşağılık
 79. mediaeval despot = orta çağ zorbası
 80. miser = cimri
 81. miserable caricature of a monarch = bir hükümdarın sefil karikatürü
 82. miserable coward = sefil korkak
 83. miserable despot of the yildiz kiosk = yıldız köşkü’nün sefil despotu
 84. modern nero = çağdaş nero
 85. monster = canavar
 86. monster of blood and sin and intrigue = kan, günah ve entrika canavarı
 87. monster of cruelty and wickedness = zalimlik ve kötülük canavarı
 88. monster of sensuality = duygusallık canavarı
 89. most bloodthirsty monarch in all europe = tüm avrupa’nın en kana susamış hükümdarı
 90. most criminal monarch of modem times = modern zamanların en suçlu hükümdarı
 91. murderer = katil
 92. nefarious prince of plot­ters = entrikacıların alçak prensi
 93. nemesis = intikam tanrıçası nemesis
 94. neuropathic = nöropatik
 95. notoriously coward = adi korkak
 96. old and broken man = yaşlı ve düşük adam
 97. one of the world’s most cruel monarchs = dünyanın en zalim hükümdarlarından biri
 98. one-man despotism = tek kişilik despotizm
 99. pale sultan = solgun sultan
 100. paranoid = paranoyak
 101. political monster and nondescript = politik canavar ve tanımlanamaz
 102. possessing ‘chinese’ cunning = çin kurnazlığına sahip olan
 103. problematic natures = sorunlu doğa
 104. protean shiftings and shufflings = kaypaklık ve hilekârlık suretli dönek
 105. proud = mağrur
 106. rascal = alçak
 107. reactionary = gerici, irticacı
 108. reactionary despot = gerici despot
 109. reeks with crime and bloodshed = suç ve kan kokan
 110. remarkable despot = muhteşem despot
 111. robber = soyguncu
 112. sick man of europe = avrupa’nın hasta adamı
 113. sinister = uğursuz, meymenetsiz
 114. skinflint hamid = pinti hamid
 115. sly = sinsi
 116. stopping at nothing to accomplish his purpose = amacına ulaşmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyen
 117. sultan rouge = kızıl sultan
 118. superstitious = batıl inançlı
 119. teror-stricken = dehşete kapılmış
 120. terror-haunted = korku yüklü
 121. the assassin = suikastçı
 122. the assassin of the bosporus = boğaziçi suikastçısı
 123. the best example of the curse of despotism = despotizm lanetinin en güzel örneği
 124. the bloodstained = kana bulanmış
 125. the bloodthiristy tyrant of the bosphrours = boğazların kana susamış tiranı
 126. the bloodthirsty = kana susamış
 127. the bloody infidel butcher = kanlı/kızıl kâfir kasabı
 128. the bloody sultan = kanlı/kızıl sultan
 129. the butcher of yildiz = yıldız kasabı
 130. the crafty turkish despot = kurnaz türk despotu
 131. the crafty turkish despot = tilki türk despotu
 132. the cruel = zalim
 133. the cruelest monarch in the world = dünyanın en zalim hükümdarı
 134. the damned = lanet olası, melun
 135. the dark tyrant = koyu zorba
 136. the despot crazy with fear = korkudan deliye dönen despot
 137. the devious brain = hilekâr beyinli
 138. the dismal = kasvetli
 139. the exponent of one of the greatest plague spots on the face of christendom = hıristiyan âleminin yüzündeki en büyük veba noktalarından birinin merkezi
 140. the great assassin = büyük suikastçı
 141. the greatest assassin of all assassins = tüm suikastçıların en büyük suikastçısı
 142. the ınfamous = rezil
 143. the king of blood = kan kralı
 144. the last of the autocratic sultan = müstebit son sultan
 145. the meanest man in the world = dünyadaki en acımasız adam
 146. the miserable = sefil
 147. the cleverest old liar turk = en zeki yaşlı yalancı türk
 148. the murderer of the yildiz kiosk = yıldız köşkü katili
 149. the pallid monster = soluk canavar
 150. the pest of the world = dünyanın belası
 151. the rackless ımperial madman = kayıtsız imparatorluk delisi
 152. the red brute = kızıl hayvan
 153. the red butcher of europe = avrupa’nın kızıl kasabı
 154. the red sultan = kızıl sultan
 155. the red sultan of history = tarihin kızıl sultanı
 156. the satanic old man = şeytani yaşlı adam
 157. the semi-idiot sultan of turkey = türkiye’nin yarı aptal padişahı
 158. the sick man of europe = avrupa’nın hasta adamı
 159. the sick man of the east = doğunun hasta adamı
 160. the sinister despot = meymenetsiz despot
 161. the strangler of turkey’s new born constitution = türkiye’nin yeni doğan anayasasının boğucusu
 162. the terrified = dehşete kapılmış
 163. the thief = hırsız
 164. the timid = ürkek
 165. the tyrant = zorba
 166. the unmentionable = bahsedilemez olan
 167. the unspeakable hamidian regime = tarifsiz hamidiye rejimi
 168. the worst reputed tyrant of modern times = modern zamanların en kötü şöhretli tiranı
 169. tyranny of a reactionary despot = gerici despot tiranlığı
 170. unable even to spell correctly = doğru yazmayı bile beceremeyen
 171. unmitigated villain = müthiş kötü adam
 172. unspeakable turk = tarifsiz türk, anlatılmaz türk
 173. wholesale assassin = toptan suikastçı
 174. wholesale murderer = toptan katil
 175. whose actions had revealed a satanic lust for blood = eylemleri şeytani bir kan arzusunu ortaya çıkaran

Hakkında Prof. Dr. Metin Hülagü

1962 tarihinde Ceyhan’ın Erenler Köyü’nde doğan Hülagü, ilkokulu Erenler Köyü ilkokulunda okudu. Ortaokulu 1976 yılında Ceyhan’da, Lise tahsilini ise 1980 yılında İstanbul’da tamamladı. 1981-1985 yılları arasında Marmara Üniversitesine devam etti. 1985-1987 Eğitim-Öğretim dönemlerinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde mastır yaptı. 1987 yılında Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü adına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Hülagü, yine aynı enstitüye bağlı olarak İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Kürsüsü’nde, Prof. Dr. Ali İhsan Gençer Bey’in danışmanlığında “Gazi Osman Paşa, Askeri ve Siyasi Hayatı” konulu doktora çalışmasına başladı.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir